Втори урок: Работа с Blender

  • Преговор от миналия урок
  • Моделиране в 2 стъпки
  • Практически занимания
  • финални щрихи – допълнителна информация и вкарване на собствени детайли

1 час – 1 час 30 мин.