fbpx
Share

Leaders of the Green Economy (LGE) е международен проект, част от програмата на Европейския съюз Erasmus+, подкрепяща образователни проекти в различни области. Мисията на проекта е да подпомогне развитието на кръговата икономика чрез образователни програми, насочени към студенти, младежи и предприемачи.

Планирани са различни дейности, включително обучения, семинари, конференции и стажове. Партньори по проекта, който ще се провежда в периода 2022-2024 година и ще даде възможност на много млади хора да се включат в активна работа за развитието на зелената икономика в Европа, са представители на 4 университета от 4 различни държави: University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse „Angel Kanchev“ (България).

Leaders of the Green Economy

Партньорството се състои от университети, които имат значителен опит в изпълнението на дейности по Еразъм проекти, но и такива, които за първи път имат възможност да се включат. То също така включва университети, които могат да допринесат с различен опит в партньорството. Например DOBA е университет с повече от 20 години опит в предоставянето на онлайн обучение. Университетският американски колеж в Скопие има силни връзки с компаниите от Бизнес съвета и редица дейности, свързани със сътрудничеството между академичните среди и индустрията за предоставяне на практически опит на студентите. Факултетът по икономика и бизнес на Университета в Риека и Катедра Мениджмънт и социални дейности на Русенски университет Ангел Кънчев имат богат опит в изпълнението на различни проекти с международно участие и финансиране и свързани с повишаване на пригодността за заетост на студентите.

Настоящото сътрудничество ще даде възможност на партньорите да доразвият своите дейности в областта на кръговата икономика, да подготвят по-добре студентите за бъдеще под знака на зелена икономика и устойчиви бизнес практики, но също така да подобрят сътрудничеството между образователните институции, от една страна, и между университетитe и бизнеса, от друга.

  LEADERS OF THE GREEN ECONOMY

  (Източник: Leaders of the Green Economy)

  Каква е целта на проекта?

  Конкретната цел на Leaders of the Green Economy е да се развият уменията и компетенциите на студентите, за да могат да се адаптират към бъдещите предизвикателства на зелената икономика, да са по-активни участници в бизнес процесите и дейностите и същевременно да създават нови възможности за устойчив растеж. Още цели на проекта:
  ⦁ Ситуационен анализ по отношение на практиките за преподаване и учене относно кръговата икономика на университетско ниво;
  ⦁ Установяване на връзки и засилване на сътрудничеството между академичните среди и индустрията;
  ⦁ Създаване на цифрово хранилище на знания, инструменти и дейности за кръгова икономика;
  ⦁ Обогатяване на знанията и уменията на персонала на университетските институции;
  ⦁ Овластяване на следващото поколение служители и предприемачи да прилагат концепциите за кръгова икономика в бъдещите си работни места;
  ⦁ Проектът ще включва базово проучване относно практиките на преподаване и учене, свързани с кръговата икономика на университетско ниво в Югоизточна Европа.

  Проектът ще допринесе пряко за хоризонталния приоритет „Околна среда и борба с изменението на климата“ на Европейския съюз, тъй като има за цел да обогати материалите, дейностите и учебните практики на университетско ниво, насочени към подобряване на преподаването и ученето за кръгова икономика, която се счита за един от най-важните стълбове на трансформацията, водеща до зелена икономика.

  Освен това проектът има за цел да повиши цифровите компетенции както на преподавателския състав, така и на студентите, а един от очакваните резултати е разработването на дигитално хранилище на материали от типа Open Educational Repository и свързани със знанията и уменията за кръговата икономика в региона на Югоизточна Европа.

  Създаването на материалите ще развие и стимулира академичните бизнес връзки в региона и ще се съсредоточи върху иновативни методологии за обучение като преподаване по казуси, интерактивни лекции и викторини, както и интервюта с хора, развиващи своя бизнес в условия на кръговата икономика. Тези дейности попадат в областта на „Награждаване на отлични постижения в ученето, преподаването и развитието на уменията“, тъй като се фокусират върху разработването на нови практики в дизайна на обучението, базирани на изследване и творчество; и насърчаване на иновативно и отворено висше образование чрез насърчаване на партньорства с организации в частния сектор. Те също така са свързани със „Стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване“, тъй като се опитват да интегрират устойчивото развитие във всички учебни програми за ученици и тестват възможността за разработване на кратки курсове за обучение (чрез дейности на начален лагер), които по-късно могат да доведат до микро -акредитивни писма.

   

  Какво означава кръгова икономика?

  Кръговата икономика е модел на отклонение от традиционната линейна икономика и включва споделяне, повторна употреба, ремонт, обновяване и рециклиране на съществуващи материали и продукти, като по този начин се удължава техният жизнен цикъл. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които е направен, се съхраняват в икономиката възможно най-дълго, като по този начин се създава допълнителна стойност (Европейски парламент, 2022 г.).

   

  Кръгова икономика

  Кръговата икономика може да се определи и като модел на икономическо развитие, който се стреми да намали използването на ресурси и да намали отпадъците чрез затворен кръг на производствения процес. В кръговата икономика материалите се използват, рециклират и повтарят възможно най-много пъти, за да се избегне изхвърлянето на отпадъци и да се намали нуждата от нови суровини. Този модел на икономическо развитие подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места, но при това също така намалява негативното въздействие върху околната среда.

  Зелената икономика, от друга страна, също е модел на икономическо развитие, който се стреми да намали негативното въздействие на човешката дейност върху околната среда чрез по-устойчиво използване на ресурсите и възобновяемите енергийни източници. Тази икономика се фокусира върху намаляването на емисиите на въглероден диоксид, който е основният причинител на изменението на климата. Зелената икономика насърчава инвестициите във възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на енергията.
  Кръговата икономика и зелената икономика са тясно свързани и могат да се комбинират заедно, за да се създаде устойчив модел на икономическо развитие, който намалява негативното въздействие върху околната среда и намалява използването на необновяеми ресурси.

  Автор на статията: Ана Тодорова, участник в проекта от България

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Similar articles

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

  ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

  Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.