fbpx

Политика за защита на личните данните 

Сдружение Стартъп Фектъри

 

Сдружение Стартъп Фектъри следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Сдружението събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Сдружение Стартъп Фектъри събира Вашите лични данни и информация по следните начини:

Когато се регистрирате, за да получавате месечния електронен информационен бюлетин на Сдружението. Информацията, която ни предоставяте, е само имейл, на който да бъде изпращан бюлетина.

Когато комуникирате с нас чрез формата ни за контакт от сайта на Сдружение Стартъп Фектъри или директно към електронния адрес на организацията. Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.

Когато се регистрирате за участие в наше събитие: обучение, хакатон, уъркшоп или друго и съзнателно и доброволно предоставите лична информация и данни. Това включва имена, имейл, телефон, както и друга информация, необходима за организирането на събитието. Сдружение Стартъп Фектъри, в качеството му на администратор, обработва тези данни единствено за целите на организиране, провеждане, популяризиране и отчитане на събитията пред финансиращите организации. 

* Електронните адреси, предоставени от Вас като участници в наши събития като обучения, хакатони, уъркшопи и др.(онлайн и присъствено), както и при лично абониране за месечния електронен информационен бюлетин на организацията се използват също, за да Ви предоставяме допълнителна информация за предстоящи възможности за включване в нашите дейности.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с имейл адреси, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

При отписване Сдружението изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сдружение Стартъп Фектъри не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, без изрично Вие да поискате това от нас. 

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. 

Информацията за Вас, която имаме, се пази в облачна услуга, в някои случаи и на хартия, и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са декларирали, че няма да я предоставят на трети лица.

 

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Сдружение Стартъп Фектъри:

  • право на информация;
  • право на достъп до личните му данни;
  • право на коригиране;
  • право на изтриване;
  • право на ограничаване на обработването;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. 

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Сдружение Стартъп Фектъри, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на организацията info@startupfactory.bg.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

 

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за защита на личните данни, може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@startupfactory.bg , на телефон: 0888 79 66 73, или по пощата на адрес: гр. Русе, ул. Янтра 1.