fbpx
Share

В основата си устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди.

То се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно.

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) могат да бъдат определени като световен план за изграждане на по-добър свят за човечеството и природата до 2030 г.

Те са приети в края на 2015 г. след повече от 2 години работа по тях.

За разлика от Целите на хилядолетието за развитие 2000-2015 г., фокусирани главно върху развиващите се страни, изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие 2015-2030 г. е задача на всички държави в света.

Те са всеобхватни, свързани, ориентирани към мир, благоденствие на хората, опазване на планетата и изграждане на многостранно партньорство за постигането им.

Европейският съюз от своя страна също приема Програмата като уникална възможност за по-добро бъдеще и приоритетна цел за вътрешните и външните политики на Съюза.

Визията на Целите в посока да бъдат предприети действия за хората, планетата и за всеобщ просперитет, е в съответствие и с европейската програма.

ЕС заявява своя ангажимент към устойчивото развитие като приема да внедри целите за устойчиво развитие както във вътрешната си политика, така и във външната.

И да поеме водеща роля заедно със своите страни-членки в изпълнението на План 2030.

Глобалните Цели за устойчиво развитие - ангажимент на съвременните предприемачи

ЦУР помагат за насърчаване на сближаването между страните от ЕС, вътре в обществата и с останалата част от света, и са балансирани между трите измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и екологично, и са насочени към: човешкото достойнство, регионалната и глобалната стабилност, доброто състояние на планетата, справедливите и устойчиви общества, изграждането на проспериращи икономики.

Появата на основните принципи по отношение на управлението, мениджмънта и дейностите на бизнес организациите и други оператори в частния сектор е определяна като едно от най-забележителните социално-икономически събития през последните десетилетия.

Организацията на обединените нации е в челните редици на това развитие с две инициативи: Глобалният договор на ООН и неговите 10 ръководни принципа, както и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Но те са само началото.

Глобалните Цели за устойчиво развитие - ангажимент на съвременните предприемачи

През септември 2015 година светът заявява своето осъзнато желание за промяна.

Страните-членки на ООН приемат план за постигане на по-добро бъдеще за всички, правейки опит да предначертаят следващите 15 години.

Дневният ред на ООН, озаглавен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” за първи път включва и личното благополучие на всеки един гражданин на планетата като обща цел на обществото.

В План 2030 са залегнати 17 цели за устойчиво развитие, които ясно очертават света, който всички желаем.

И те се отнасят за всички страни.

Т.е. предназначени са да се прилагат универсално от всички държави.

ЦУР е новата глобална рамка за устойчиво развитие .

И съставлява ангажимент за премахване на бедността и за постигане на устойчиво развитие до 2030 г. в световен мащаб, като се гарантира, че никой няма да е пренебрегнат.

Глобалните Цели за устойчиво развитие - ангажимент на съвременните предприемачи

Със Стратегия 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие светът да се извади от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса.

Идеята, че бизнесът има важна съзидателна роля и ще бъде проактивна страна в начертаването на пътя и постигането на Целите, намира все по-благодатна почва. 

Глобалните Цели за устойчиво развитие - ангажимент на съвременните предприемачи

Целите за устойчиво развитие представляват своеобразен преход към корпоративна устойчивост.

Следвайки тенденцията от последните години, ангажиментът на частния сектор към ЦУР нараства.

Фирмите активно са проучвани за въздействието от дейността им върху обществото и околната среда, наравно с размера на печалба и/или стойността на акциите им.

Това подтиква повечето компании да имат или стриктно разработена и спазвана стратегия за устойчивост, или ефективно действащ отдел по Корпоративна социална отговорност, както и да участват в различни социални програми.

Някои от тях установяват нови продуктови линии, следвайки критериите за устойчивост или дори пренасочват своя бизнес.

Неправителствени организации също подемат инициативи за разпространението и изпълнението на целите за устойчивост. Множество граждани от различни възрасти ги припознават като свои и се включват с доброволен труд и идеи.

Каузата е обща – по-добро бъдеще за нас, децата ни, за идните поколения.

Септември 2015 година светът се променя. Дано не само на хартия.

Автор на статията: Ана Тодорова

Лого БФЖ

Startup Factory e сдружение в обществена полза, регистрирано в Русе. Екипът работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици и възрастни от цялата страна. От лятото на 2021 г. сдружението отвори вратите на Къщата на гражданските организации в Русе – споделено място, което събира граждански активни хора и НПО от региона.