fbpx
Share

Първата стъпка за успешно бизнес моделиране и планиране на вашия бизнес е да „опознаете себе си“.

Преди същинското бизнес моделиране и планиране на вашето начинание, трябва много добре да го познавате. За да направите това, е необходимо напълно безпристрастно да идентифицирате своите силни и слаби страни, и възможностите и заплахите на външната среда.

Понякога, като собственик на бизнес или предприемач, трябва да покажете на заинтересованите страни – финансови институции, партньори, клиенти и други, за какво говорите.

В тези ситуации бизнес моделът на Канава (Business Model Canvas) е полезен инструмент за изграждане на визуално представяне на вашата стратегия. Бизнес планът, от своя страна, е документ, който описва в подробности стратегическата посока на бизнеса и трябва да бъде завършен преди започването на всеки проект.

Преди да стартиране процеса на моделиране и планиране трябва да познавате:

  • клиентите си (кои са те и какво искат от вас),
  • конкурентите си (кои са те и как се конкурират помежду си),
  • отрасъла (как функционира и как влияе върху вашия бизнес),
  • пазара (колко хора искат това, което продавате; как функционира самият пазар; с посредници или без),
  • продукта или услугата, които осигуряват стойност за парите на пазара въз основа на техните характеристики/ползи/цена,
  • бизнес модела, по който компанията ще организира своите операции, включително маркетинг; продажби и обслужване; финанси и счетоводство; човешки ресурси; транспорт.

Познайте себе си, потенциалните си пазари и конкуренцията си, преди да започнете каквото и да е професионално начинание.

Business Model Canvas е инструмент за стратегическо управление, който може да се използва за проектиране на нови бизнес модели или за визуализиране на връзките между бизнес модела и неговата среда. Платното е създадено от Александър Остервалдер (швейцарски консултант по управление) и неговия екип в Strategyzer през 2009 г.

Идеята на бизнес модела Canvas е да опишете продуктите, услугите, клиентите и каналите на вашата компания по структуриран начин. Резултатът е преглед на целия ви бизнес модел!

Той е изключително полезен за предприемачи, стартиращи предприятия и малки фирми и ви помага да разберете колко е важно да познавате себе си, потенциалните си пазари и конкуренцията си, преди да започнете каквото и да е професионално начинание.

Моделът също така помага за идентифициране на силните и слабите страни на отделни лица или организации, които могат да се използват за формиране на стратегии за успех.

Ключови фактора, които допринасят за успеха при бизнес моделирането

Бизнес моделът Canvas е разработен чрез провеждане на изследвания на над 150 успешни компании от цял свят, като са анализирани тяхната корпоративна структура, организационна култура, стил на управление и т.н. Ето няколко ключови фактора, които допринасят за успеха при бизнес моделирането с този инструмент:

  • Опознайте себе си – силните и слабите си страни, за да можете да ги надграждате, докато работите за постигане на целите, поставени от ръководството, за да постигнете организационните цели;
  • Опознайте клиентите си: уверете се, че клиентите получават това, от което се нуждаят, на справедлива цена, така че да се върнат отново;
  • Опознайте конкурентите си: разберете как работят другите, за да разработите начини да ги победите в тяхната собствена игра;
  • Опознайте ресурсите на организацията си: осигурете правилното използване на наличните ресурси в организацията, като същевременно използвате ефективно нейните възможности, без да пилеете пари за несериозни дейности;
  • Открийте заплахите, пред които е изправена компанията (поради външни фактори като промени в пазарните условия), и наличните възможности (свързани с външни фактори като нови технологии).

Бизнес планиране в 2 интензивни курса

SWOT анализът ще ви даде ясна представа за силните и слабите страни на вашия бизнес и този на конкуренцията.

SWOT анализът е инструмент, който оценява силните и слабите страни, възможностите и заплахите на вашия бизнес и на неговите конкуренти.

Това е ефективен начин за бизнес моделирани и планиране като дава възможност да определите как можете да използвате силните си страни, за да се възползвате от възможностите на пазара, и как можете да избегнете или сведете до минимум всички заплахи, познавайки в дълбочина слабостите на своя продукт, услуга или бизнес.

За да извършите PEST анализ, бъдете задълбочени и проучете внимателно четирите фактора.

Анализът на пазара, на който ще оперирате, е важна част от планирането, а PEST анализът може да бъде направен за няколко часа или дни. Може да отнеме повече време, ако се занимавате със сложен отрасъл или пазар, но не е задължително да отнема седмици, месеци или години, както смятат някои хора.

Анализът може да бъде извършен по време на първоначалното планиране на вашия бизнес и трябва да обхваща:

  • Политически фактори, които влияят върху избора на място;
  • Икономически фактори, влияещи върху избора на място (икономически растеж – инфлация, лихвени проценти и т.н.);
  • Социални фактори, влияещи върху избора на място (застаряване на населението);
  • Технологични фактори, влияещи върху вида на продукта/услугата, които биха могли да успеят на този пазар;

Проучете къде конкурентите ви са уязвими и как бихте могли да се възползвате от тези уязвимости.

  • Кои са основните ви конкуренти?
  • Кои са техните слаби и силни страни?
  • Какви са вашите слаби и силни страни спрямо основните ви 5 конкурента?
  • Къде са възможностите за фирмата да се възползва от конкуренцията чрез създаване на нов продукт, услуга или пазарен сегмент?
  • С какво бихте могли да бъдете по-добри спрямо конкурентите?

В заключение.

Преди да стартирате своята нова бизнес идея, уверете се, че сте планирали правилно процесите и ресурсите си. Не е изключено да успеете в начинанието си и без да сте си „написали домашното“, но представете си докъде бихте могли да достигнете в случай, че го направите – колко подмолни камъни бихте могли да заобиколите, колко време и ресурси да си спестите и да насочите в правилната посока.

Успехът не е случайност, а детайлно планиране и смелост да се прилагат взетите решения преди конкуренцията да ви изпревари.

Бизнес планиране в 2 интензивни курса

Автор на статията: Ана Тодорова

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Петя Бонева: Изкуственият интелект е перфектният инструмент за подхранване и развитие на човешката креативност

Петя Бонева: Изкуственият интелект е перфектният инструмент за подхранване и развитие на човешката креативност

Петя Бонева е артистичната душа в екипа на Startup Factory. Нейните деликатност, топлота и професионализъм я превърнаха в любим преподавател и за деца, и за младежи, и за възрастни.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.