fbpx
Share

Секторът на недвижимите имоти е изправен пред хроничния проблем с данните. Внедряването на система за управление, базирана на блокчейн, би улеснило достъпа до тях, би увеличило сигурността и предотвратило множество измами. В същото време ще доведе до използването на решения, които са отговорни към климата и опазването на околната среда, съгласно последните промени и актуализации в законодателството.

Според Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета през 2015 г., някои от целите за устойчиво развитие (ЦУР) се отнасят директно за недвижимите имоти – отговорно производство на строителни материали и добросъвестно използване на сградите.

От 17-те цели на ЦУР 15 засягат дейности, свързани с планиране, проектиране, използване или възстановяване на околната среда. Недвижимите имоти играят основна роля за постигането на климатичните цели, тъй като включват много заинтересовани страни от различни сектори.

Начините за използване на земята, строителните процеси, както и източниците и производството на материали влияят върху скоростта на емисиите на парникови газове. Ако не се управляват правилно, те може да имат оргромно отрицателно въздействие върху околната среда и благополучието на хората.

Какви са ползите от използването на блокчейн в сектора на недвижимите имоти

Блокчейн се използва при проследяване на продукти и процеси и по този начин подобрява прозрачността във веригите за доставки.

Ако се приложи към недвижими имоти, технологията може да помогне за проследяване на процесите на производство, използване и рециклиране на строителни материали. Ще бъде много по-лесно да се провери доколко сградата отговаря на изискванията за енергийна ефективност, ако се следи произхода на строителните материали.

Блокчейн също така позволява достъп с една цифрова идентичност до множество платформи за данни, като същевременно защитава тези данни от пробиви и фалшифициране.

Освен това използването на блокчейн технологията означава липса на зависимост от физически документи и регистри.

В сферата на недвижимите имоти може да се използва система за управление, базирана на блокчейн, която решава проблеми като труден достъп, недостатъчна сигурност и измами с лични данни. Заинтересованите страни биха могли да имат достъп (с различни права и роли) до информацията за недвижими имоти. А доказателствата за всички транзакции с данни ще се съхраняват сигурно в блокчейн.

  Пълното дигитализиране и автоматизиране на недвижими имоти означава, че можем да проследяваме информацията за всяка сграда.

  В идеалния случай, наличието на пълни данни ще доведе до използването на решения, които са отговорни към климата и опазването на околната среда. А за предприемачите и инвеститорите в недвижими имоти ще бъдат предоставени надеждни данни за това как сградите се експлоатират и поддържат.

  Внедряването на базирана на блокчейн система за управление на данни е удачно, когато трябва да се гарантира, че
  (1) данните са сигурно съхранявани и защитени срещу измами, (2) историческите данни са лесно достъпни за всеки собственик и (3) данните са достъпни въз основа на предварително зададени права за достъп.

  Използването на доверен децентрализиран регистър за записване на данни за всички имоти може потенциално да помогне на инвеститорите по няколко начина: 

  • Увеличава сигурността при вземането на решения
  • Създава възможност за управление на рисковете, свързани с регулаторни глоби
  • Подобрява сигурността на данните
  • Оптимизира ефективността на екипа
  • Проследява производителността на процеса
  Приложение на блокчейн в недвижимите имоти

  Управление на риска с блокчейн и устойчиво инвестиране в недвижими имоти

  Блокчейн може да бъде много полезен за наблюдение на устойчивото поведение на инвеститорите през целия жизнен цикъл на сградата. Системата за управление на данни, базирана на блокчейн, може да помогне за контролиране на това как инвеститорите следват своите ангажименти за устойчивост. Тя също може да предостави надеждни данни за всички рискове, които могат да възникнат.

  Картографирането на всички потенциални рискове за устойчивост ще предотврати отрицателното въздействие и ще контролира екологичния отпечатък на целия портфейл от инвестиции в недвижими имоти.

  Повечето от инвестиционните решения се основават на ръчно направени записи и натрупан опит в индустрията и познаване на пазара. Те обаче сами по себе си няма да са достатъчни за справяне с новата реалност. Достоверните данни на блокчейн ще се използват от инвеститорите за намаляване на рисковете и вземане на бързи и информирани решения за устойчиви инвестиции.

  Няколко примера как надеждните данни могат да подобрят вземането на решения в сектора на недвижимите имоти

  Строителните предприемачи могат да използват историческите данни за имота, за да оценят разходите, както и потенциалните рискове и задължения, когато планират строителството. 

  Банките и кредитните институции могат да сведат до минимум рисковете, като правят оценка за устойчивост на дейностите на кредитополучателите.

  Мениджърите на имоти могат да оптимизират производителността на сградата и да намалят оперативните разходи и негативните ефекти върху околната среда, ако имат правилната база от данни.

  Инвеститорите могат да намерят възможности, които отговарят на техните зелени инвестиционни стратегии и цели.

  Трансгранични политически усилия

  След приемането на Програмата на ООН до 2030 г. през 2015 г. последваха няколко трансгранични инициативи. Много от тези международни усилия целят укрепване и надеждни инвестиции в недвижими имоти. В световен мащаб съществува Парижкото споразумение, което е един от най-значимите проекти за климата.

  На срещата на върха на One Planet, която се проведе в Париж през 2017 г., осем централни банки създадоха Мрежата на централните банки и надзорни органи за екологизиране на финансовата система (NGFS). Целта на NGFS е да подобри глобалния отговор за постигане на целите, определени в Парижкото споразумение. Мрежата се стреми да направи финансовата система устойчива на рискове и да насочи капитал към повече зелени и нисковъглеродни инвестиции.

  Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) увеличи прозрачността на финансовите пазари на ЕС. А неотдавнашно изменение на директивата има за цел да направи въпросите за опазването на околната среда, социалните дейности и корпоративното управление (ESG) неразделна част от инвестиционния процес.

  Корпоративният свят следва политиката

  През последните години се забелязва, че корпоративният свят все повече се опитва да приеме критериите за устойчивост в своите инвестиционни процеси.

  Партньорството за устойчиви недвижими имоти, което събра организации като Credit Suisse AG и Siemens Schweiz (GRESB), има за цел да постигне повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в 1000 швейцарски имота. Целта на 5-годишната програма е намаляване на емисиите средно с поне 10% във всички сгради (еквивалент на около 13 000 тона въглероден диоксид).

  През 2020 година JPMorgan Chase се ангажира да доставя енергия от възобновяеми източници за 100 процента от нуждите си от енергия и да стане въглеродно неутрална в своите операции.

  Освен това, според консултантската компания McKinsey & Company 57% от анкетираните ръководители и инвестиционни специалисти са съгласни, че ESG програмите (отнасящи се за околната среда и благосъстоянието на хората, както и икономиката) програмите създават стойност за акционерите. Инвеститорите обаче също съобщават, че наличните данни са недостатъчни за ясно изпълнение на стратегиите за устойчивост.

  В заключение

  Блокчейн може да даде на всеки имот уникална цифрова идентичност и да предостави надеждни исторически данни за целия жизнен цикъл на сградата.

  Решение, базирано на блокчейн, може да гарантира на инвеститорите и всички играчи в сектора на недвижимите имоти, че ще останат конкурентоспособни и устойчиви при неочаквани промени.

  Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в партньорство с блокчейн компанията Recheck в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

  Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Америка за България - партньори на StartupFactory

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

  Лого БФЖ

  Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.