fbpx
Share

Смарт контрактите са софтуерни програми, които автоматично изпълняват и проверяват условията, договорени между две страни, без необходимостта от участие на трета страна. Те могат да бъдат използвани за различни цели в различни области. Ето някои от тях:

ФИНАНСИ

Смарт контрактите могат да се използват за автоматизирано управление на финансови транзакции, като плащания, заеми, застраховки и други. Това може да генерира значителни ползи, като подобрена ефективност, по-малко грешки и по-голяма прозрачност. Примери за употреба на интелигентни договори във финансовата индустрия може да се открият при:

 

 • Децентрализирани финанси (DeFi): Смарт контрактите (СК) са от решаващо значение за децентрализираните финанси, тъй като позволяват на потребителите да извършват финансови транзакции без нуждата от посредници като банки. Например, смарт контрактите могат да се използват за автоматично изпълнение на условията на заеми, обмен на криптовалути, издаване на стейбълкойни и други;
 • Управление на активи: интелигентните договори могат да бъдат използвани за автоматично управление на портфейли от активи. Например, смарт контрактите могат да се използват за автоматично разпределяне на инвестиции в акции, облигации и други активи в зависимост от зададени параметри;
 • Плащания: приложението на СК предполага напълно автоматично управление на плащания. Например, автоматично изпращане на криптовалутни (но не само) плащания при изпълнение на условия, зададени в договор;
 • Оценка на риска: могат да бъдат използвани за автоматична оценка на риска, т.е. автоматично изчисляване на кредитния риск на заемополучателите, като използват данни за тяхната кредитна история и други фактори.
 • Ценни книжа – още един пример за практическо приложение на интелигентните договори в реалния свят. С интелигентните договори управлението на таблицата за капитализация често се опростява и подобрява. Това предполага, че между страните няма посредници, включително вериги за сигурност. Дивиденти, автоматични плащания, управление на пасиви и разделяне на акции са допълнителни приложения, като освен това интелигентните договори могат да помогнат за дигитализиране на работните процеси и намаляване на оперативния риск, както вече стана ясно.
DeFi_SmartContracts

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Смарт контрактите е възможно да намерят приложение и при автоматично управление на договори за покупко-продажба, наеми, управление на имотни сделки, изчисляване на наеми, разрешаване на спорове и други дейности, свързани с недвижими имоти. Няколко примера за употреба на смарт контракти при недвижимите имоти:

 

 • Управление на имотни сделки като например купуване и продажба на имоти. Те могат да се използват за автоматично изчисляване на разходите за прехвърляне на собствеността и за съхранение на документите за сделката в блокчейн мрежата, като гарантират сигурността на данните и предотвратяват измами;
 • Собственост на имота: интелигентните договори имат две големи приложения, когато включват пазара на имоти. Първо, те ще бъдат програмирани да записват собствеността върху имота. Второ, тъй като използването на интелигентни договори е по-бързо и по-рентабилно, това ги прави много по-добра алтернатива на съществуващите системи, които често предизвикват съмнения за корупционни практики;
 • Изчисляване на наеми: смарт контрактите могат да бъдат използвани за автоматично изчисляване на наемите и за автоматично плащане на наемите от наемателите. Например, смарт контракти могат да се използват за създаване на система за управление на наеми, която да автоматизира процеса на изчисляване на наемите, таксите за поддръжка и други;
 • Разрешаване на спорове при недвижимите имоти. Посредством интелигентните договори може да се създаде система за медиация на спорове, която да позволява на страните да представят доказателства и да получат автоматично решение по отношения на възникналия спор, без да е необходимо съдебно производство (и съпътстващите го разходи).
Смарт контракти при недвижими имоти
Тези примери са само малка част от възможностите на смарт контрактите в недвижимите имоти. Най-важното е, че те могат да бъдат използвани за подобряване на сигурността на процесите в тази област и да доведат до по-бързо и по-ефективно реализиране на имотни сделки. 

➤ Научете още: Блокчейн решава редица проблеми в сектора на недвижимите имоти

ИНТЕЛИГЕНТНИ УСТРОЙСТВА

Смарт контрактите могат да се използват за автоматично управление на умни устройства, стоящи в основата на т.нар. умни домакинства и умни градове. Това е перфектна колаборация между технологии като Интернет на нещата (IoT) и умните договори (smart contracts) в една и съща блокчейн мрежа.

Няколко примера за това как смарт контрактите могат да работят с интелигентните устройства:

 • Управление на устройства: интелигентните договори е възможно да се програмират да управляват различни устройства в реално време. Например, ако устройството използва блокчейн технология, то смарт контрактът може да бъде програмиран автоматично да управлява устройството, като задава различни параметри, основани на предварително зададени критерии;
 • Управление на енергийните системи на интелигентни устройства, като например фотоволтаични панели или умни батерии. Те могат да бъдат програмирани автоматично да управляват енергията, която се произвежда или съхранява в системата, в зависимост от текущите условия и предпочитанията на потребителя.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Смарт контрактите могат да бъдат използвани в различни области на здравеопазването, като например управление на медицинските записи, рецепти за лекарства, управление на здравната застраховка и контрол на качеството на медицинските услуги. По-конкретно приложението на смарт контракти в здравеопазването може да изглежда така:

Управление на медицинските записи на пациентите. Това може да подобри качеството на лечението като позволи на лекарите да имат достъп до актуални и пълни медицински данни за пациентите. Например, смарт контракти могат да се използват за създаване на децентрализирана медицинска база данни, която да бъде достъпна за лекарите и пациентите, и да гарантира поверителността и сигурността на данните;
Управление на здравната застраховка на пациентите. като автоматично проследяване на плащанията за здравни услуги, за управление на предписанията за лечение и за управление на условията на застрахователни полици;
Контрол на качеството на медицинските услуги като позволяват на лекарите и болните да следят качеството на лечението. Смарт контрактите могат да се използват за изчисляване на ключови показатели на качеството на медицинските услуги като времето за изчакване за преглед, показателите на успеха на лечението и други;
Медицински изследвания: чувствителни данни като досиета на пациенти или резултати от медицински проучвания е възможно да се прехвърлят между отдели/изследователски центрове, след като са били сигурно криптирани чрез блокчейн технология.

➤ Научете още: По-качествено здравеопазване с помощта на блокчейн

Health_Smart_Contracts

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ

Смарт контрактите могат да се използват за автоматично управление на веригите за доставки, управление на фактури, проследяване на товари и автоматично извършване на плащания, като същевременно улесняват проследяването на стоките, гарантират сигурността на данните и намаляват бюрокрацията.

Ето как употребата на интелигентни договори може да подобри веригите на доставки:

 • Проследяване на стоките във веригите на доставки. Интелигентните договори могат да бъдат програмирани автоматично да проследят стоките от момента на производството до момента на доставката, като записват в блокчейн мрежата информация за местоположението на стоките, състоянието им и други детайли. Това може да подобри ефективността на процеса на доставка и да гарантира, че стоките са били доставени в срок и в съответствие с необходимите условия. Същевременно подобно приложение може да има огромен потенциал във все по-актуалните концепции за зелена и кръгова икономика, при които е жизненоважно да бъде доказана устойчивостта на цялата верига на доставки;
 • Гарантиране на автентичността на стоките: автоматично проверят входящите данни за всяка стока, за да се гарантира, че те са автентични и са произведени в съответствие с всички изисквания. Това може да предотврати нередности в процеса на доставка и да гарантира, че клиентите получават висококачествени стоки;
 • Автоматично изчисляване на плащанията между различните участници във веригата на доставки. Например, смарт контрактите могат да се програмират автоматизирано да изчисляват плащанията между производителите, доставчиците и транспортните компании въз основа на общо съгласувани и предварително зададени за критерии като качество, количество, разстояние и други.

➤ Научете още: Какво е smart contract? Каква е ролята на блокчейн при интелигентните договори?

Вериги на доставки и смарт контракти

Управлението на веригата за доставки посредством интелигентни договори и блокчейн е сравнително актуален случай за използването на децентрализирани технологии. Защо актуален? Защото и за производителите, и за потребителите става все по-важно суровините и крайните продукти да отговорят на по-високи критерии за качество, да се доставят бързо и навреме до крайните точки, да са спазени конкретни екологични изисквания за добив, произход и производство. Реалното приложение на смарт контрактите има потенциал да подобри многократно веригата на доставки, да минимизира разходите и да задоволи потребителските очаквания.

Това са само някои от областите, в които смарт контрактите могат да се използват. Подобно на всяка нова и недостатъчно позната технология и тук могат да бъдат изведени достатъчно контрааргументи срещу всяка полза от приложението на смарт контракти. Това не може да промени факта, че в бъдеще се очаква те да играят все по-голяма и значима роля във всички области на живота. Дали това е добре? Времето ще покаже.

Автор на статията: Ана Тодорова, с любезното съдействие на ChatGPT

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.