fbpx
Share

В днешния бързо развиващ се технологичен свят значението на блокчейн технологията продължава да расте. Пред 2023 г. търсенето на професионалисти, притежаващи умения в областта на блокчейн, ще достигне нови висоти. Тази статия разглежда прогнозите и тенденциите до края на годината, като едновременно изяснява защо тези умения са по-важни от всякога.

Ключови прогнози за 2023 г.

1. Доминиране на разработчиците.

Тъй като организациите търсят да създадат и внедрят свои собствени блокчейн решения, квалифицираните разработчици ще бъдат най-търси. Експертизата в езици като Solidity, Rust и Go ще бъде особено ценна.

2. Междисциплинарни умения.

Влиянието на блокчейн надхвърля сферата на технологиите. Професионалисти с междусциплинарни умения – например както в блокчейн, така и в областта на управлението на вериги за доставки, здравеопазване, финанси и други – ще могат да се възползват от привилегировано положение на пазара на труда.

3. Специалисти в областта на сигурността.

Тъй като блокчейн мрежите продължават да обработват чувствителни данни, нуждата от специалисти по  поверителност ще се засили. Професионалисти, които могат да проектират и внедряват сигурни протоколи, като същевременно гарантират целостта на данните, ще бъдат търсени.

4. Специалисти по регулаторно съответствие.

Правителствата и регулаторните органи все повече се фокусират върху правните и етичните аспекти на блокчейн. Специалисти с експертиза в регулациите на блокчейн ще бъдат от съществено значение за ориентирането на бизнесите на тази развиваща се сфера.

5. Блокчейн консултанти.

Сложността на внедряването на блокчейн насърчава бизнесите да търсят консултантски услуги. Блокчейн консултантите ще помагат в стратегическото планиране, внедряването и оптимизирането на блокчейн решения, според конкретните бизнес нужди.

6. Дистанционна работа и таланти в глобален мащаб.

Тенденцията към дистанционна работа, ускорена от пандемията COVID-19, ще продължи в сектора на блокчейн. Организациите ще се възползват от глобалния пазар на таланти, като насърчават разнообразие и иновации.

Кои са уменията, които водят до успех?

За да успеят в развиващата се екосистема на блокчейн, професионалите трябва да се фокусират върху развиването на следните умения:

Владеенето на умения за разработка на умни договори, блокчейн архитектура и разбиране на протоколите са съществени за разработчиците.

Разбиране на криптографията, практиките за сигурно кодиране и мрежовата сигурност е от съществено значение за защитата на блокчейн мрежите.

Знанието, специфично за индустрията, помага на професионалите да адаптират блокчейн решенията към уникалните предизвикателства.

Резултати от проучването на европейския блокчейн пазар и неговата работна сила.

Технологията блокчейн, която някога се свързваше само с криптовалутите, сега се превърна в многостранен инструмент с приложения, обхващащи различни индустрии и сектори. Европейският блокчейн пазар, по-специално, отбеляза значителен растеж през последните години, с нарастващ брой професионалисти в областта, което отразява и все по-голямата популярност на технологията.

Статистика на заетите в областта на блокчейн

Според последните налични данни европейският пазар може да се похвали с приблизително 362 000 служители, работещи в областта на блокчейн. Тези професионалисти са ангажирани в различни роли от разработчици и инженери до правни експерти и консултанти. Въпреки че този брой може да изглежда скромен в сравнение с общия трудов ресурс в Европейския съюз, той представлява важна ниша в технологичната екосистема и притежава огромен потенциал. Тези специалисти стимулират иновациите, създават нови бизнес модели, справят се с нови предизвикателства в сектори като финанси, вериги за доставки, здравеопазване и други.

Блокчейн заетостта като процент от общата заетост в ЕС

Що се отнася до значението му в по-широкия контекст на европейската заетост, блокчейн секторът представлява около 0,2% от общата заетост в ЕС. Въпреки че този процент може да изглежда незначителен на пръв поглед, важно е да се подчертае, че блокчейн технологията е все още сравнително млада и се развива. Този малък, но нарастващ сегмент, е показателен за способността на технологията да се разширява и интегрира допълнително в основните бизнес операции.

LinkedIn Insights: Работни места в областта на блокчейн

Популярността на работните места, свързани с блокчейн, става по-очевидна, когато се анализират данни от професионални платформи като LinkedIn. Приблизително 0,24% от всички работни места, обявени в LinkedIn в ЕС, са свързани с блокчейн технологията. Този процент показва, че технологията се интегрира в различни сектори, а бизнесите включват блокчейн решения в своите операции.

LinkedIn служи като барометър за тенденциите в индустрията и фактът, че блокчейн работните места представляват значителен процент от рекламираните позиции, подчертава търсенето на специализирани умения в тази област.

Потенциал за растеж и възможности

Докато статистиката показва текущото състояние на европейския блокчейн пазар, потенциалът за растеж е това, което наистина прави впечатление. Тъй като блокчейн технологията узрява и се ползва по-широко, броят на работните места, свързани с блокчейн, също ще нараства.  Освен интеграцията на технологията с други нововъзникващи технологии като изкуствения интелект (AI) и Интернет на нещата (IoT), вероятно ще породи нови роли и индустрии, които изискват опит в блокчейн. Тъй като бизнесът и правителствата признават трансформиращия потенциал на блокчейн, търсенето на професионалисти с познания ще продължи да нараства.

Разпределение на работните места по професионални категории.

Светът на блокчейн технологията разширява обхвата си в безброй индустрии, създавайки търсене на разнообразен набор от умения. От разработчиците, създаващи иновативни решения, до юридическите специалисти, ориентиращи се в регулаторния пейзаж, разпределението на свързаните с блокчейн работни места в професионалните категории рисува ясна картина на многостранното въздействие на технологията.

Разработчици и анализатори на софтуер и приложения (58,4%)

В центъра на блокчейн революцията лежи екипът от разработчици на софтуер и приложения. Тази група включва най-голямата част от работните места, свързани с блокчейн, представляващи значителните 58,4%. Тези квалифицирани кадри играят важна роля в проектирането, разработването и внедряването на сложната архитектура на блокчейн мрежи, изработването на смарт договори и изграждането на децентрализирани приложения, които захранват различните индустрии.

Мениджъри на услугите за информационни и комуникационни технологии (21%)

В динамичния свят на технологиите ефективното управление е жизненоважно за успешното внедряване. Мениджърите на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) допринасят за близо една четвърт (21%) от работните места, свързани с блокчейн. Тяхната роля включва надзор върху интегрирането на блокчейн решения, управление на технологични екипи и осигуряване на гладкото функциониране на сложни системи, които са в основата на блокчейн приложенията.

Мениджъри по бизнес услуги и администрация (6,8%)

Трансформиращият потенциал на блокчейн се простира отвъд технологията като такава. Той ще промени начина, по който работят бизнесите. Мениджърите по бизнес услуги и администрация съставляват 6,8% от разпределението на работните места в блокчейн. Тези професионалисти използват блокчейн за оптимизиране на веригите за доставки, рационализиране на административните процеси и подобряване на прозрачността, като всичко това допринася за повишена оперативна ефективност.

Специалисти по бази данни и мрежи (4,4%)

Поддържането на гръбнака на всяка технологична инфраструктура са професионалистите бази данни и мрежи, които представляват 4,4% от работните места, свързани с блокчейн. Тяхната роля е от съществено значение за установяването и поддържането на здравата основа, върху която работи блокчейн технологията.

Юристи (2%)

Сложната правна тематика около блокчейн технологията изисква експертните познания на юристите, които съставляват 2% от разпределението на блокчейн работните места. Те се ориентират в сложната регулаторна среда, като гарантират спазването на съществуващите закони, като същевременно разработват нови правни рамки, които да обхванат уникалните аспекти на блокчейн технологията.

Други (7,5%)

Обхватът на блокчейн надхвърля традиционните работни категории. Това е отразено в категорията „други“, която обхваща 7,5% от работните места, свързани с блокчейн. Тази разнообразна група от професионалисти може да включва както консултанти, специализирани в блокчейн стратегия, преподаватели, разпространяващи знания за блокчейн, така и изследователи, разширяващи границите на възможното в областта на технологията.

Смарт контракти при недвижими имоти

Тенденции в образованието и обучението: въвеждане на обучение по блокчейн.

Сред тенденциите в областта на блокчейн, прави впечатление развитието на технологията в сферата на финансите, където тя трансформира начина, по който се извършват финансовите транзакции.

Висшите образователни институции също включват все повече материали, свързани с блокчейн, в своите програми. Този проактивен подход позволява на студентите да се запознаят със съвременните тенденции и изисквания на индустрията, гарантирайки тяхната добра подготовка за предизвикателствата на пазара на труда.

Търсенето на курсове по блокчейн е отбелязало значителен ръст спрямо предишната година. Този нарастващ интерес отразява необходимостта от експерти в областта на блокчейн технологиите и готовността на студентите да трупат знания и умения в тази сфера.

Профилите на студентите, записващи се на курсове по блокчейн, са изключително разнообразни, отразявайки многостранния характер на тази технология. Сред записалите се са инженери, софтуерни разработчици, ИТ професионалисти, мениджъри, лица от сектора на финансите, предприемачи, бизнес специалисти и дори лица, работещи в социално-свързани области. Този разнообразен микс от професионални пътеки обогатява учебния процес, насърчавайки обмена на идеи и опит между различните сектори.

Обучение по блокчейн в областта на финансите

Влиянието на блокчейн технологиите върху финансовия сектор е сериозно. Тя въвежда децентрализирани регистри, умни договори и цифрови валути, променяйки начина, по който се извършват и регистрират финансовите транзакции. В резултат на това, нарастването на обучението по блокчейн в сектора на финансите не е изненадващо. Финансовите професионалисти осъзнават важността на тази технология в тази променяща се област.

Интеграция във висшето образование

Включването на материали, свързани с блокчейн, във висшето образование е стратегическа стъпка. То отразява динамичния характер на технологията и необходимостта студентите да придобият умения, които са актуални за съвременния свят. Тази интеграция преминава извън технологичните програми, като признава, че влиянието на блокчейн технологиите надхвърля границите на отделните индустрии.

Отговаряйки на търсенето: 30% увеличение

Увеличението на търсенето на курсове по блокчейн подчертава необходимостта от подготовка на работна сила, владееща блокчейн технологиите. С нарастващото признание на нейния потенциал, нараства и нуждата от професионалисти, способни да внедряват и управляват ефективно блокчейн решения.

Разнообразни профили на студентите

Разнообразието на профилите на студентите, записващи се на курсове по блокчейн, показва универсалността на технологията. Инженери и разработчици търсят да разберат техническите детайли, мениджърите и бизнес професионалистите насочват вниманието си към въздействието й върху операциите и стратегиите.

Health_Smart_Contracts

Заключение.

Технологията на блокчейн се трансформира от нишова концепция до трансформираща сила в различни индустрии. Дигитализацията на активи, вълната от децентрализирани финансови (DeFi) проекти и нарастващият интерес към незаменими токени (NFTs) са само някои от примерите как блокчейн трансформира традиционни парадигми.

С нарастването на обхвата на приложенията на блокчейн се увеличава и търсенето на квалифицирани специалисти, които могат да използват неговия потенциал. От разработчици, които могат да създават безопасни и ефективни блокчейн мрежи, до експерти, които разбират правните и регулаторни аспекти на тази технология, възможностите са разнообразни.

Статията е подготвена от Теодора Енева по доклад и материали от CHAISE и с любезното съдействие на ChatGPT.

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа „peer-to-peer“, които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого – дори от правителства или корпорации.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.